Tannak IoT Network

Tannak IoT Network är konstruerat för att samla data från IoT sensorer spridda över stora områden i extrema miljöer. Nätverket byggs upp av ett antal basstationer som placeras på strategiska platser i terrängen. Våra basstationer är helt autonoma, d.v.s. de kräver inte tillgång till el eller annan befintlig infrastruktur, all strömförsörjning sker via batteri och solcell. Enskillda basstationer kan sinsemellan kommunicera på avstånd upp till 125 km. Tillsammans med Tannaks unika nätverktopologi klarar Tannak IoT Network att kommunicera över sträckor större än 600 km i områden utan tillgång till vare sig elektricitet eller mobiltelefoni.
 
Utöver våra fristående basstationer är det även möjligt inplacera basstationer på redan befintlig infrastruktur, såsom byggnader, vindkraftverk eller andra master. Tack vare att våra basstationer är solcellsdrivna behövs ingen kabledragning. Detta gör att vi på relativt kort tid kan täcka stora områden med vår teknik.